อบต.พุทธบาท จัดทำ “โครงการตรวจติดตามผลการดำเนินงานและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕”

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้จัดทำโครงการตรวจติดตามผลการดำเนินงานและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท โดยมี นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบให้ นายมานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับ นายพิชิฏฏ์ ชิดไพฑูรย์ ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่เข้าตรวจติดตามและนิเทศการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอชนแดน ทั้ง ๑๒ แห่ง ทั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของอปท.ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัด เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การบริหารจัดการของอปท. เป็นไปตามระเบียบ กฏหมาย ข้องบังคับ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด บุคลากรสามารถปฏิบัติงานด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาสัมพันธภาพ และมีความร่วมมือต่อกัน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำบริการต่างๆเข้าถึงประชาชนให้มากที่สุด ช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการติดต่อประสานงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ในโอกาสเดียวกันนี้ คณะกรรมตรวจติดตามและนิเทศงาน ได้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ของการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ทั้ง ๒ ระบบ ซึ่งมี ปลัดอบต.พุทธบาท หรือ ผู้ประสานเครือข่ายธนาคารน้ำใต้ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แนะนำ บรรยายให้ความรู้ด้านวิชาการ การบริหารจัดการน้ำ จุดเรียนรู้ บูธสาธิต รวมถึงนโยบายของหน่วยงาน การรับรู้และเข้าใจร่วมกัน สามารถนำไปบูรณาการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/