อบต.พุทธบาท ลงพื้นที่สำรวจเยี่ยมบ้านเป็นขวัญกำลังใจและมอบสิ่งของเครื่องใช้แก่ผู้ป่วยติดเตียง 2565

เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบให้ นายมานัส เสนานุช ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นายเจษฏาภรณ์ มากแก่น หัวหน้าสำนักปลัด นางอมรรัตน์ เสนานุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วย สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 2530 น้ำลัด กลุ่มงานอสม. ลงพื้นที่สำรวจตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาด หมู่ที่ 20 บ้านกกจั่นเหนือ และ หมู่ที่ 24 บ้านเนินไพร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพบปะเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจให้กับผู้ป่วยติดเตียง พร้อมให้กำลังใจญาติ หรือ ผู้ดูแลผู้ป่วย สร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน ให้รับรู้ถึงส่วนราชการ หรือ หน่วยงานของรัฐ สถานพยาบาล มิได้ทอดทิ้งหรือเพิกเฉยต่อการเอาใจใส่ดูแลประชาชนในพื้นที่แต่อย่างใด ในโอกาสเดียวกัน ทั้ง 2 หน่วยงาน อบต.พุทธบาท และ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 2530 น้ำลัด ต่างก็นำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน เครื่องอุปโภค – บริโภค มอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ทั้ง 3 หมู่บ้าน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ช่วยให้ผู้มีความพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดขวัญกำลังใจ ในการใช้ชีวิตตามความเหมาะสมต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์