อบต.พุทธบาท จัดทำโครงการเฝ้าระวัง คัดกรองสารเคมีตกค้าง โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และให้บริการให้ความรู้ด้านสุขภาพ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ บริการตรวจคัดกรอง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชน กับ โครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ประจำปี 2565/ โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในเกษตรกร ประจำปี 2565 /โครงการป้องกันและชะลอภาวะไตวายเรื้อรังอย่างยั่งยืน ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงตำบลพุทธบาท โดยได้รับเกียรติจาก นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เป็นประธานเปิดโครงการฯ กิจกรรมนี้เป็นการทำงานร่วมกัน ระหว่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กับ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 2530 น้ำลัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บ้านห้วยตูม และ บ้านห้วยงาช้าง รวม 3 แห่ง ซึ่งมี นายมานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นางอมรรัตน์ เสนานุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ควบคุมดูแลจุดบริการต่างๆ โดยจัดอบรมให้ความรู้/ประเมินความเสี่ยง/ตรวจคัดกรอง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ ได้รับการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบซี คัดกรองสารเคมีในร่างกาย รู้จักการควบคุมพฤติกรรมการกินหวาน มัน เค็ม นอกจากนี้ ยังมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับกลุ่มอาสาปศุสัตว์ หรือ เจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาปศุสัตว์ ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หรือ หากพบว่าป่วย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ก็จะได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว หรือ ส่งต่อสถานพยาบาลที่เหมาะสมต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์