อบต.พุทธบาท จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

 

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบให้ นายมานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เป็นประธานเปิดโครงการอบรมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดย นางอมรรัตน์ เสนานุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ได้จัดดำเนินกิจกรรมการอบรมตาม “โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565” ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสกล สิงห์เวียง ปศุสัตว์อำเภอชนแดน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับอาสาปศุสัตว์ของตำบลพุทธบาท เจ้าหน้าที่ พนักงาน รวม 87 คน ทั้งนี้ เพื่อบูรณาการการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนในรูปแบบของประชารัฐ โดยอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ตลอดจน เป็นการสร้างอาสาปศุสัตว์รุ่นใหม่ และพัฒนาอาสาปศุสัตว์เดิมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ให้มีทักษะในการปฏิบัติงานการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ทุกระดับครอบคลุมทุกพื้นที่ ช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์เลี้ยงได้ รวมไปถึง การเรียนรู้ลักษณะอาการของสัตว์ป่วย การปฐมพยาบาล การเก็บรักษาวัคซีน และวิธีการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ช่วงท้ายก่อบปิดการอบรม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้บริการแจกจ่ายวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละหมู่บ้านโดยเริ่มนำร่องฉีดวัคซีนแล้ว 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 3 บ้านน้ำลัด และ หมู่ 20 บ้านกกจั่นเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ขอขอบพระคุณ อาสาปศุสัตว์ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ พนักงาน และประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มา ณ โอกาสนี้

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/