อบต.พุทธบาท จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันปลูกต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2565 “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ควบคู่กับ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตาม “โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันปลูกต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2565” (รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น) เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอชนแดน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ และมี นายมานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชนและพื้นที่สาธารณะ เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำในการอุปโภค บริโภค และส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เจ้าหน้าที่วนอุทยานเขารัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และกลุ่มจิตอาสาทำดีเพื่อแผ่นดิน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ปลูกต้นไม้ อย่างพร้อมเพรียงกัน  สำหรับพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูกมี 3  ชนิด ได้แก่ ต้นเหลืองเชียงราย 70 ต้น ต้นนนทรี 50  ต้น ต้นอินทนิล 80 ต้น จำนวน 200 ต้น  ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านหนองตาด หมู่ที่ 5 ตำบลพุทธบาท พร้อมกับการสำรวจ สรรหา พืชพรรณหายากในพื้นที่ พืชพรรณสมุนไพรไทย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพืชที่มีความสำคัญ มีลักษณะพิเศษ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชนรู้จักและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้  โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย ควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่อีกด้วย

ข้ามไปยังทูลบาร์