องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานโครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานโครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2565 ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เพื่อเป็นแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริตและการตรวจสอบในภาคประชาชน ปลูกจิตสำนึกให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมมาภิบาล และเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรู้ในการป้องกันปัญหาการทุจริตและสามารถนำหลักคุณธรรมจริยธรรมและความรู้ในการป้องกันการทุจริตนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท จำนวน 93 คน

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/