อบต.พุทธบาท มอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้ประชาชนกักตัวติดเชื้อโควิด -19

นายกสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบให้ นายมานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นางอมรรัตน์ เสนานุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่หมู่ 10 บ้านโป่งตะแบก ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคให้กับผู้กักตัวติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. โดยมี ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ในการลงพื้นที่ไปมอบสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญกำลังใจให้ผู้กักตัวติดเชื้อโควิด -19 และครอบครัว ได้รู้สึกผ่อนคลาย ไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง มีภาวะอารมณ์ที่แจ่มใส เกิดสุขภาพจิตที่ดี มีกำลังใจที่เข้มแข็ง สามารถดำรงชีวิตและผ่านวิกฤติสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) นี้ไปได้

ข้ามไปยังทูลบาร์