อบต.พุทธบาท ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้ผู้กักตัวติดเชื้อโควิด – 19

นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบให้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นายมานัส เสนานุช นางอมรรัตน์ เสนานุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการ”ช่วยเหลือฟื้นฟู ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ” (กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเป็นผู้ติดเชื้อโควิด -19) ไปมอบให้แก่ประชาชนที่เป็นผู้กักตัวติดเชื้อโควิด 19 ภายในตำบลพุทธบาท เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. โดยเดินทางลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยตูม หมู่ที่ 2 บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 7 บ้านซับสีทอง หมู่ที่ 8 บ้านผาทอง หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาด หมู่ที่ 15 บ้านหนองเล้าไก่ หมู่ที่ 16 บ้านวังมะปราง หมู่ที่ 17 บ้านห้วยตูมใต้ หมู่ที่ 23 บ้านห้วยงาช้างบน หมู่ที่ 24 บ้านเนินไพร และหมู่ที่ 28 บ้านผาทองใต้ โดยมีผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มงานอสม. ของแต่ละหมู่บ้าน คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับทีมงาน ซึ่งการลงพื้นที่ไปมอบสิ่งของเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตให้กับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ก็เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำรวจข้อมูลสอบถามรายละเอียด สร้างขวัญกำลังใจให้ผู้กักตัวติดเชื้อโควิด 19 และครอบครัว ได้รู้สึกผ่อนคลาย ไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง มีภาวะอารมณ์ที่แจ่มใส เกิดสุขภาพจิตที่ดี มีกำลังใจที่เข้มแข็ง สามารถดำรงชีวิตและผ่านวิกฤติสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) นี้ไปได้

ข้ามไปยังทูลบาร์