อบต.พุทธบาท ส่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 2565

นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้้ำอุปโภคออกบริการแจกจ่ายใส่ภาชนะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน หมู่ที่ 12 บ้านโป่งเจ็ดหัว หมู่ที่ 26 บ้านคลองคล้า และหมู่ที่ 27 บ้านน้ำลัดใหม่ เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. โดยเจ้าหน้าที่นำน้ำเติมใส่ภาชนะให้ประชาชนตามที่ร้องขอความช่วยเหลือเข้ามา อย่างไรก็ตาม หากประชาชนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค สามารถยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือเบื้องต้นได้ อบต.พุทธบาท จะเร่งดำเนินการนำน้ำไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามลำดับของใบคำร้อง เพราะเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อน หลายพื้นที่แห้งแล้งส่งผลกระทบให้ประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคได้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งไว้ตลอด ทั้งด้านรถบรรทุกน้ำ บุคลากร แหล่งน้ำและการเติมเต็มน้ำ ฯลฯ ขอความร่วมมือประชาชนโปรดใช้น้ำอย่างประหยัด ใช้น้ำอย่างคุ้มค่า เพื่อป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำในช่วงของหน้าร้อนนี้

ข้ามไปยังทูลบาร์