อบต.พุทธบาท สาธิตการทำธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์

ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท หรือ ผู้ประสานเครือข่ายธนาคารน้ำใต้ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ นำทีมงานธนาคารน้ำใต้ดิน (Ground Water Bank ) ทำดีเพื่อแผ่นดิน องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เข้าร่วมประชุมและจัดบูธการบริหารจัดการน้ำ การทำธนาคารน้ำใต้ดิน ทั้ง 2 ระบบ ในกิจกรรมการประชุม “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์” ณ หอประชุมชมพูภูพิงค์ โรงเรียนอบจ.เพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) เมื่อวันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2565 เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประสานแผนการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างบูรณาการ ซึ่งบูธธนาคารน้ำใต้ดิน อบต.พุทธบาท ก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก เพราะได้แสดงความรู้ความเข้าใจผ่านสื่อต่างๆ เช่น ป้าย แผ่นพับ วีดิทัศน์ แผนผังจำลอง ให้เห็นถึงองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา (การทำธนาคารน้ำใต้ดิน) ตามขั้นตอน วิธีการ ที่ไม่ยุ่งยาก แต่เกิดคุณประโยชน์มหาศาล ในขณะเดียวกัน ทีมงานธนาคารน้ำใต้ดิน อบต.พุทธบาท พร้อมด้วย ทีมงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมด้วยช่วยกันสาธิตลงมือทำบ่อกักเก็บน้ำไว้ใต้ดิน หรือ ธนาคารน้ำใต้ดิน โดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมหลุุมบ่อ ขนาด วัสดุอุปกรณ์ ที่ต้องใช้ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ไปทีละขั้นตอน ช่วยกันปฏิบัติจริง ซึ่งทุกๆท่านสามารถนำหลักการไปสร้าง “ธนาคารน้ำใต้ดิน” ฝากน้ำกับดิน ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำขัง แก้ไขภัยแล้งหรือภาวะขาดแคลนน้ำ ตลอดจนการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร แปลงพืชผัก สวน ไร่นา ฯลฯ ตามรูปแบบของธนาคารน้ำใต้ดินแบบระบบปิด และ ระบบเปิด อีกทั้งยังเป็นการขยายผล ขยายเครือข่าย ภายในองค์กร หน่วยงาน หรือชุมชนต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์