อบต.พุทธบาท ร่วมการตรวจประเมินคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2565

นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบให้ นางยุวภา หลวงขัน ข้าราชการครูปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาทอง องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท และ นางสาวสิริภาพรรณ ธรรมมา เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมตรวจประเมินการคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงขุย ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่งเสริม พัฒนา และยกระดับให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการอย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องคัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นมา 1 แห่ง ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ให้คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับอำเภอ ประเมินคัดเลือก ส่งผลการคัดเลือกไปจังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครองถิ่นต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์