อบต.พุทธบาท ออกบริการแจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับประชาชน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้นำรถบรรทุกน้้ำอุปโภคออกบริการแจกจ่ายใส่ภาชนะ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและภายในวัดป่าเขาโพธิ์ หมู่ที่ 27 บ้านน้ำลัดใหม่ วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. โดยนำน้ำเติมใส่ภาชนะให้กับทางวัด อย่างไรก็ตาม หากประชาชนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค สามารถยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือเบื้องต้นเข้ามาได้ที่อบต.พุทธบาท ซึ่งเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก็จะเร่งดำเนินการนำน้ำไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามลำดับของใบคำร้อง เพราะเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนของ แหล่งน้ำธรรมชาติ หรือแหล่งน้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาของแต่ละหมู่บ้านจะเริ่มเหือดแห้ง ประกอบกับพื้นที่เป็นที่ราบสูง เชิงเขาสูง ส่งผลกระทบให้ประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคได้ อบต.พุทธบาท จึงมีความห่วงใยต่อประชาชนในพื้นที่ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งไว้ตลอด ทั้งด้านรถยนต์ บุคลากร การเติมเต็มน้ำ ฯลฯ และขอความร่วมมือประชาชนโปรดใช้น้ำอย่างประหยัด ใช้น้ำอย่างคุ้มค่า เพื่อป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของประชาชนในช่วงของหน้าร้อนนี้

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/