กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสำรวจข้อมูล เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมภายในพื้นที่ตำบลพุทธบาท

นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบให้ นายเจษฏาภรณ์ มากแก่น หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นประชาชนหมู่ที่ 15 บ้านหนองเล้าไก่ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15 นางอรทัย มาสวังแสง คอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวก เป็นการลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบปัญหาความยากจนภายในชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามความเหมาะสม กองสวัสดิการสังคมจึงได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล สอบถามความต้องการของผู้ยากไร้ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ฯลฯ เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือ แก้ไขให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของประชาชน หรือประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์