อบต.พุทธบาท ช่วยบรรเทาภัยแล้ง แจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภคให้ประชาชนที่ประสบภัยแล้งภายในพื้นที่

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้นำรถบรรทุกน้้ำออกบริการแจกจ่ายน้ำอุปโภค เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนหมู่ที่ 10 บ้านโป่งตะแบก วันที่ 24 มกราคม 2565 ออกแจกจ่ายที่หมู่ 5 บ้านหนองตาด หมู่ 24 บ้านเนินไพร และเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ยังคงออกพื้นที่บริการแจกจ่ายน้ำต่อเนื่อง โดยนำน้ำเติมใส่ภาชนะให้กับวัด ภายในหมู่ที่ 27 บ้านน้ำลัดใหม่ ตามที่ได้ยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือเข้ามา เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก็จะเร่งดำเนินการนำน้ำไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชน เพราะในช่วงเวลาเริ่มสู่ฤดูร้อนของทุกๆปี แหล่งน้ำธรรมชาติ หรือแหล่งน้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาของแต่ละหมู่บ้านอาจจะเริ่มเหือดแห้ง อบต.พุทธบาท มีความห่วงใยต่อประชาชนในพื้นที่จึงมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำไว้ตลอด ทั้งในเรื่องรถบรรทุกน้ำ อุปกรณ์ บุคลากร แหล่งน้ำ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม หากประชาชนประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค สามารถยื่นใบคำร้องมาได้ที่ อบต.พุทธบาท พร้อมบริการให้ประชาชนมีน้ำกิน น้ำใช้ ไปจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูแล้ง ขอความร่วมมือประชาชนโปรดใช้น้ำอย่างประหยัด ใช้น้ำอย่างคุ้มค่า เพื่อป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของประชาชนในช่วงหน้าร้อนนี้

ข้ามไปยังทูลบาร์