อบต.พุทธบาท ดำเนินการจัดทำ โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนเรื่องวัคซีนต้านโควิด – 19

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดทำ “โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนเรื่องวัคซีนต้านโควิด – 19 ” โดยมีผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนภายในพื้นที่ 28 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านห้วยงาช้าง และ ศาลาการเปรียญวัดหนองตาด ซึ่งมุ่งเน้นให้ความรู้ด้านสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรค ข้อดีของการให้ความร่วมมือในการฉีดวัคซีนป้องกันโรค พร้อมมีการรณรงฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในตำบลพุทธบาท ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองได้ และส่งเสริมให้เกิดการบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ที่ถูกวิธี และเหมาะสม รวมถึงการติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวังสถานการณ์ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเป็นระยะถึงอันตรายของโควิด-19

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/