อบต.พุทธบาท จัดทำ “โครงการส่งเสริมการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก” ปี พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ดำเนินการจัดทำ “โครงการส่งเสริมการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก” ณ ศาลาวัดหนองตาด หมู่ที่ 5 ตำบลพุทธบาท  โดยได้รับเกียรติจาก นายนาวิน  สังฆมาตร  นายอำเภอชนแดน เป็นประธานเปิด  โครงการฯ พร้อมตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการ ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และมี นางอมรรัตน์ เสนานุช  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ซึ่งโครงการนี้เป็นมาตรการเร่งด่วนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาวัคซีน เพื่อนำมาฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค การจัดบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกในพื้นที่ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงและกลุ่มประชาชนอายุ 18-59 ปี เพื่อให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนครอบคลุมมากที่สุด ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการใช้วัคซีนที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ช่วยป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลดการแพร่กระจายของโรคสู่ผู้อื่น ลดอัตราผู้ป่วยรายใหม่และลดอัตราการเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข จึงต้องมีมาตรการแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ทันต่อเหตุการณ์ จึงได้จัดทำ”โครงการส่งเสริมการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก” ตำบลพุทธบาทขึ้น โดยบูร ณาการร่วมกับเครือข่ายสุขภาพอำเภอชนแดน  โรงพยาบาลชนแดน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยงาช้าง บ้านห้วยตูม และ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 2530 น้ำลัด ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดผล กระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้างอีกด้วย

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/