อบต.พุทธบาท จัดกิจกรรมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564

วันที่ 5 มิถุนายน 2564 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกพนักงานทุกคนได้เห็นคุณค่าในการบำรุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งเพื่อฟื้นคืนสมดุลระบบนิเวศน์ให้ยั่งยืนในระยะยาว เป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และเป็นการบูรณาการร่วมกันขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ในการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท  ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย บุคลากรและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทร่วมด้วยช่วยกัน

ข้ามไปยังทูลบาร์