อบต.พุทธบาท จัดกิจกรรมการลด ละ เลิกบุหรี่ และ ประชาสัมพันธ์รณรงค์งดสูบบุหรี่ในสถานที่ทำงาน ประจำปี 2564

เมื่อวันที่  31 พฤษภาคม 2564 นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบให้ นางอมรรัตน์ เสนานุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดกิจกรรมการลด ละ เลิกบุหรี่ ในสถานที่ทำงาน ประจำปี 2564 เนื่องด้วย วันงดสูบบุหรี่โลก ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี โดยองค์การอนามัยโลก ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพและโทษของบุหรี่ ช่วยกระตุ้นเตือนให้บุคลากรภายในองค์กรเลิกสูบ และที่สำคัญเพื่อให้ผู้สูบบุหรี่เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพจากการสูบบุหรี่ ช่วยลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ในสถานที่ทำงานลงทั้งรายเก่าและรายใหม่ นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ประชาชน ผู้มาติดต่อราชการทราบและถือปฏิบัติ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในโอกาสเดียวกันนี้ ยังได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์รวมไปถึงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุขอื่นๆ เพื่อมาตรการการป้องปราม ควบคู่ไปกับกิจกรรมต่างๆการต่อต้านการดื่มสุรา การสูบบุหรี่ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ปลอดภัย ปราศจากสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือมัวเมาในอบายมุข และให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

ประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก การบริโภคนาสูบในสถานที่ทำงาน

ประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก การบริโภคนาสูบในสถานที่ทำงาน
ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/