กองสวัสดิการสังคม อบต.พุทธบาท กองสวัสดิการสังคม อบต.พุทธบาท ร่วมกับ พมจ.เพชรบูรณ์ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือเยียวยาผู้พิการในพื้นที่ตำบลพุทธบาท

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดย หัวหน้าสำนักปลัดอบต.พุทธบาท นายเจษฏาภรณ์ มากแก่น พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน เข้ามอบถุงยังชีพช่วยเหลือเยียวยาผู้พิการ ภายในหมู่ที่ 7 บ้านซับสีทอง หมู่ 8 บ้านผาทอง หมู่ 18 บ้านซับน้อย หมู่ 20 บ้านกกจั่นเหนือ และหมู่ 25 บ้านเนินต้อง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น. ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพบปะเยี่ยมเยียน สร้างกำลังใจให้กับผู้มีความพิการภายในชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำรวจรับทราบข้อมูลในการแก้ปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของผู้ที่มีความพิการ ประการสำคัญผู้พิการหรือผู้ดูแลก็จะได้รับรู้ถึงส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐมิได้ทอดทิ้งหรือเพิกเฉยต่อการเอาใจใส่ดูแลประชาชนแต่อย่างใด เป็นการขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ผู้มีความพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามความเหมาะสม กองสวัสดิการสังคม และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงลงพื้นที่มอบชุดยังชีพสิ่งของอุปโภค บริโภค บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น พร้อมทั้งให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต และให้คำแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพแก่ผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการ ในช่วงของสถานการณ์โควิด-19 นี้

ข้ามไปยังทูลบาร์