อบต.พุทธบาท มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้มีความพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 สร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมการช่วยเหลือสังคมในพื้นที่

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดย หัวหน้าสำนักปลัดอบต.พุทธบาท นายเจษฏาภรณ์ มากแก่น พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน เข้ามอบถุงยังชีพช่วยเหลือเยียวยาผู้พิการ ภายในหมู่ที่ 1 บ้านห้วยตูม หมู่ 4 บ้านห้วยงาช้าง หมู่ 16 บ้านวังมะปราง หมู่ 19 บ้านมะค่างาม และหมู่ 24 บ้านเนินไพร เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพบปะเยี่ยมเยียน สร้างกำลังใจให้กับผู้มีความพิการภายในชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำรวจรับทราบข้อมูลในการแก้ปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของผู้ที่มีความพิการ ประการสำคัญผู้พิการหรือผู้ดูแลก็จะได้รับรู้ถึงส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐมิได้ทอดทิ้งหรือเพิกเฉยต่อการเอาใจใส่ดูแลประชาชนแต่อย่างใด เป็นการขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ผู้มีความพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามความเหมาะสม กองสวัสดิการสังคม และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงลงพื้นที่มอบชุดยังชีพสิ่งของอุปโภค บริโภค บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น พร้อมทั้งให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต และให้คำแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพแก่ผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการ ในช่วงของสถานการณ์โควิด-19 นี้

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/