อบต.พุทธบาท เปิดรับสมัครสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต. บรรยากาศสุดคึกคัก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนใหญ่เป็นผู้สมัครหน้าเดิม

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายรัตนพงษ์ ศรีไพบุรี ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน กล่าวว่า บรรยากาศวันแรกของการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต. ของ อบต.พุทธบาท เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอบต.พุทธบาท เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนใหญ่เป็นผู้สมัครหน้าเดิม ซึ่งมีความเข้าใจกระบวนการรับสมัคร มีเพียงส่วนน้อยที่สอบถามในเรื่องหลักฐานการเสียภาษีย้อนหลัง 3 ปี ซึ่งกฎหมายได้กำหนดขึ้นมาใหม่ และผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง อยู่ในพื้นที่หมู่ใดก็สามารถสมัครลงในหมู่อื่นได้ กล่าวคือ หากอยู่ในหมู่ที่ 1 ไปสมัครรับเลือกตั้งหมู่ที่ 2 ได้ เป็นต้น และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เป็นระยะเวลาติดต่อกันไมน้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ ในพื้นที่ อบต.พุทธบาท มี 28 หมู่บ้าน มีเขตการเลือกตั้ง 28 เขต สมาชิก อบต.เขตละ 1 คน ทั้งนี้กำหนดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต. มีพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ และจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นในวันที่ 28 พ.ย.2564 เวลา 08.00-17.00 น. ทางด้านของ ดร.มานัส เสนานุช ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอบต.พุทธบาท กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้เตรียมความพร้อมหลายๆด้าน เช่น การแนะนำข้อมูลรายละเอียด การรักษาความปลอดภัย ดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง การเดินทางเข้า-ออก และจัดจุดตรวจวัดอุณภูมิ เจลล้างมือบริการหน้ากากอนามัย จัดโต๊ะเขียนใบสมัคร-ตรวจเอกสาร โดยมีการรักษาระยะห่าง ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม ในส่วนของคุณสมบัติหลักๆ ผู้สมัครเลือกตั้ง อบต. ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไม่ตำกว่า 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเลือกตั้ง นายก อบต.ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี บริบูรณ์นับถึงวันเลือกตั้ง มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต อบต.ที่สมัครเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง ผู้สมัครนายก อบต.ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภา และคุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

ข้ามไปยังทูลบาร์