อบต.พุทธบาท สืบสานปณิธานจัดกิจกรรมอบรม”โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ใน “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)” โดยได้รับเกียรติจาก นายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอชนแดน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดย นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริ และสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชและสมุนไพรต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทย ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ สามารถนำผลประโยชน์มาสู่ชุมชน ตลอดจนการจัดทำระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช ให้แพร่หลายสามารถสื่อสารถึงกันได้ทั่วประเทศ ซึ่งมี นายพัฒนา รักษาคุณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไรและทีมงาน ส่วนภาคบ่าย เป็นภาคปฏิบัติแบ่งฐานเรียนรู้ถึงสิ่งสำคัญๆ เป็นที่นิยม มีชื่อเสียงภายในท้องถิ่น หมู่บ้าน เช่น แหล่งทรัพยากรและโบราณคดี ประวัติความเป็นมาของชุมชน หมู่บ้าน ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม อาชีพหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ โดยมี ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นางอมรรัตน์ เสนานุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ควบคุมดูแล นอกจากนี้ ยังได้มอบต้นไม้ พันธุ์ไม้ อาทิ ฟ้าทลายโจร สะเดาดำ พลูคาว หรือ คาวตอง ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์สำหรับการอนุรักษ์พันธุ์พืชให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง ๒๘ หมู่บ้าน ส่งผลให้เกิดความเด่นชัด ทั้งแหล่งท่องเที่ยว แหล่งให้ความรู้ ของส่วนราชการ องค์กร เอกชน และผู้มีความสนใจศึกษาได้บํารุงรักษาหรืออนุรักษ์ต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์