อบต.พุทธบาท ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชนแดน ลงพื้นที่ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ ประจำปี 2564

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชนแดน ลงพื้นที่หมู่ 16 บ้านวังมะปราง ดำเนินการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เพื่อให้เป็นไปตามแบบตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการตั้งโรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2555 เพื่อให้การประกอบกิจการที่ถูกสุขลักษณะและสุขอนามัย และช่วยให้ประชาชนได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย โดยมี ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นางอมรรัตน์ เสนานุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทีมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอชนแดนและอบต.พุทธบาท ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามกฎกระทรวงกำหนด เกิดการดูแลปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดีมีระบบระบายน้ำที่ดี การป้องกันแมลง นก หรือสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคมิให้เข้าไปในอาคารโรงฆ่าสัตว์ นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีที่รวบรวมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นรบกวน เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการก็มีความเข้าใจ พร้อมให้ความร่วมมือดำเนินการ แก้ไข ปรับปรุง ตามคำแนะนำ ของคณะผู้ตรวจประเมินทุกขั้นตอน

ข้ามไปยังทูลบาร์