อบต.พุทธบาท จัดกิจกรรมอบรม 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ใน”โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564″

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกหรือโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ ใน “โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564” โดยได้รับเกียรติ จาก นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นางอมรรัตน์ เสนานุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) และพนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและร่วมเดินรณรงค์เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ทั้งนี้ เพื่อลดอัตราผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและลูกน้ำยุงลาย สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธี เหมาะสม และช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ ห้องประชุม อบต.พุทธบาท ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำแผนออกฉีดพ่นหมอกควัน สารเคมี แจกจ่ายทรายอะเบท ให้กับประชาชนตำบลพุทธบาททั้ง 28 หมู่บ้าน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ในโอกาสเดียวกันนี้ เจ้าหน้าที่ก็ได้เริ่มฉีดพ่นสารเคมี พ่นหมอกควัน กำจัดยุงลายภายในบริเวณอาคารสำนักงาน โรยทรายอะเบทลงอ่างน้ำ ร่วมใจตระหนักยึดหลักปฏิบัติ 5 ป 1 ข และ 3 ก 3 เก็บ ร่วมแรงร่วมใจรณรงค์ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ปลอดภัย ปลอดโรคไข้เลือดออกอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องตลอดปี

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/