อบต.พุทธบาท จัดทำ”โครงการรณรงค์ป้องกันโรค COVID 19″ เดินรณรงค์ป้องกันและมอบชุดอุปกรณ์สำหรับควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งมอบชุดอุปกรณ์สำหรับป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน “โครงการรณรงค์ป้องกันโรค COVID 19” โดยได้รับเกียรติจาก นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เป็นประธานในการเปิดโครงการ พร้อมแสดงความห่วงใยต่อประชาชนชาวตำบลพุทธบาท และกล่าวถึงสถานการณ์ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้าง นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.มานัส เสนานุช ปลัดอบต.พุทธบาท นางอมรรัตน์ เสนานุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้ให้ความรู้ คำแนะนำ ในการดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเอง จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการและส่งมอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอร์ล้างมือ น้ำยาฆ่าเชื้อ เจลฆ่าเชื้อ ถุงมือป้องกันสารเคมี ฯลฯ ในโอกาสเดียวกัน ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้ร่วมเดินรณรงค์ เชิญชวนให้ยึดหลักยึดหลัก D-M-H-T-T ได้แก่ D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย T: Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อให้มีข้อมูลในการประสานงานได้ง่ายขึ้น โดยมีผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พร้อมเป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์ และนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนแต่ละครัวเรือนต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์