อบต.พุทธบาท จัดอบรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ปลูกตะไคร้ สมุนไพรไล่ยุง กับ”โครงการใช้สมุนไพร เพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชน ลดยุง ลดโรค ประจำปีงบประมาณ 2564

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้จัดทำ “โครงการใช้สมุนไพร เพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชน ลดยุง ลดโรค ประจำปีงบประมาณ 2564” โดยมี นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบให้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ดร.มานัส เสนานุช พร้อมด้วย นางอมรรัตน์ เสนานุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการอบรม ในระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2564 ทั้งภาคเช้าและบ่าย ซึ่งมีประชาชนตำบลพุทธบาทเข้าร่วมโครงการ 8 หมู่บ้าน คือ หมู่ 6 บ้านกกจั่น หมู่ 13 บ้านลาดน้อย หมู่ 20 บ้านกกจั่นเหนือ หมู่ 7 บ้านซับสีทอง หมู่ 8 บ้านผาทอง หมู่ที่ 28 บ้านผาทองใต้ หมู่ 1 บ้านห้วยตูม และหมู่ 4 บ้านห้วยงาช้าง ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยสมุนไพรไล่ยุง เช่น ตะไคร้หอม ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ 1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องไข้เลือดออกและอนุรักษ์สมุนไพรใช้ไล่ยุงจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. รณรงค์ให้ประชาชนรู้จักนำสมุนไพรพื้นบ้านมาใช้ทดแทนสารเคมีในการไล่ยุง 3.ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเพื่อใช้ในงานควบคุมโรคและดูแลสุขภาพในด้านต่างๆ ในโอกาสเดียวกัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้นำพันธุ์ “ตะไคร้หอม” มอบและแจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำไปปลูก และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ที่ยังคงต้องยึดหลักปฏิบัติ 5 ป 1 ข หรือ 3 เก็บ 3 ก ในการช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ รู้จักปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสุขาภิบาล เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ของตน  อบต.พุทธบาท ขอขอบพระคุณ ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มอสม. และประชาชน ที่เห็นความสำคัญ สละเวลา อำนวยความสะดวก และให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมการอบรมเป็นอย่างดี
ข้ามไปยังทูลบาร์