วิทยากรธนาคารน้ำใต้ดิน อบต.พุทธบาท บรรยายให้ความรู้ใน”โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน (การทำธนาคารน้ำใต้ดินและการกำจัดขยะ)” อบต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ทีมงานธนาคารน้ำใต้ดิน (Ground Water Bank ) ทำดีเพื่อแผ่นดิน องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นำโดย ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท หรือ ผู้ประสานเครือข่ายธนาคารน้ำใต้ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นวิทยากรหลักในการบรรยายให้ความรู้ พร้อมด้วย ทีมงานธนาคารน้ำใต้ดิน ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแต่ละประเภท ตาม “โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน (การทำธนาคารน้ำใต้ดินและการกำจัดขยะ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย ซึ่งมีกลุ่มผู้นำชุมชน ตัวแทนประชาชน เข้าร่วมโครงการรับฟังการบรรยายถึงองค์ความรู้ ตามศาสตร์พระราชา การทำธนาคารน้ำใต้ดิน การกำจัดขยะมูลฝอย ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ตระหนักและเห้นความสำคัญของน้ำ ช่วยกันแก้ปัญหาภัยแล้ง แก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำขัง น้ำสกปรก ช่วยกรองน้ำให้สะอาดขึ้น เรียนรู้หลักการกักเก็บน้ำไว้ใต้ดิน เมื่อเราต้องการใช้ก็สามารถนำขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ ส่วนด้านขยะ ก็เป็นการผลักดัน กระตุ้น ให้ผู้นำชุมชนและประชาชนเกิดการเรียนรู้ในการคิดทำการจัดการขยะมูลฝอยได้ด้วยตนเอง หรือการนำขยะมูลฝอยในชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ ที่สำคัญผู้เข้ารับการอบรม สามารถช่วยกันสร้างเครือข่าย ขยายผล ขับเคลื่อนความรู้ให้กับชุมชนของตน เห็นคุณค่าความสำคัญของน้ำ รู้จักการฝากน้ำไว้ใต้ดิน และการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการทั้งระบบต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์