อบต.พุทธบาท แจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภค บรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง

นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท และ ดร. มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.พุทธบาท ได้นำรถบรรทุกน้ำสะอาดไปจ่ายน้ำอุปโภคเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนหมู่ที่ 2 บ้านน้ำพุ และหมู่ที่ 24 บ้านเนินไพร ตำบลพุทธบาท เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ออกพื้นที่บริการจ่ายน้ำอุปโภคเติมใส่ภาชนะให้กับประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน ตามที่ได้ยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือเข้ามา เพราะในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม ของทุกปี ประชาชนมักจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ เนื่องจากบางพื้นที่ของตำบลพุทธบาทเป็นที่ราบสูง สลับภูเชา ทำให้แหล่งน้ำธรรมชาติเริ่มลดแห้งลง ส่งผลกระทบต่อการผลิตระบบประปาหมู่บ้าน จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอย่างไรก็ตาม หากประชาชนมีการยื่นคำร้องเข้ามา อบต.พุทธบาท ก็จะเร่งดำเนินการนำน้ำไปแจกจ่ายช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค หรือประสบภัยแล้งทันที ในนาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมให้บริการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้มีน้ำกิน น้ำใช้ ไปจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูแล้ง และขอความร่วมมือประชาชนโปรดใช้น้ำอย่างประหยัด คุ้มค่า หมั่นสำรวจและซ่อมแซมภาชนะเก็บน้ำพร้อมฝาปิด ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ เพื่อเก็บสำรองน้ำอุปโภค – บริโภคไว้ เพื่อรับมือป้องกันวิกฤตการเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำของประชาชนในช่วงหน้าแล้งนี้ด้วย

ข้ามไปยังทูลบาร์