อบต.พุทธบาท ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ภายในพื้นที่ตำบลพุทธบาท

ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นายเจษฏาภรณ์ มากแก่น หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ รพสต.เฉลิมพระเกียรติ 2530 บ้านน้ำลัด ตำบลพุทธบาท ได้ลงพื้นที่สำรวจ ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 24 บ้านเนินไพร เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. ส่วนช่วงบ่าย เวลา 14.00 น. กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้ (ประสบปัญหาทางสังคม) หมู่ที่ 28 บ้านผาทองใต้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพราะคนเหล่านี้ล้วนต้องการกำลังใจ รวมทั้งญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงด้วย จะต้องได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่สำคัญยังเป็นการสำรวจข้อมูลและประเมินสุขภาพของผู้พิการติดบ้านติดเตียง การป้องกันโรคแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น สามารถลดระดับความรุนแรงของปัญหาสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐานได้ ทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ทำให้บุคคลเหล่านี้มีสุขภาพดีขึ้นทั้งด้านร่างกาย จิตใจ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงร่วมด้วยช่วยกันหลายๆฝ่าย ลงพื้นที่สำรวจเยี่ยมบ้าน ดูแลสุขภาพประชาชน ผู้ป่วย ผู้พิการติดบ้านติดเตียง ผู้ยากไร้ ช่วยเหลือซ่อมแซมปรับปรุงที่พักอาศัยให้แข็งแรง ปลอดภัย พร้อมแนะนำ กระตุ้นให้ประชาชนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัว สร้างขวัญกำลังใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ผู้ชรา ผู้ยากไร้ และผู้พิการให้ดีขึ้น

ข้ามไปยังทูลบาร์