อบต.พุทธบาท เร่งประชาสัมพันธ์เตือนภัยเหตุเพลิงไหม้ ไฟป่า ช่วงฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน

นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เร่งประชาสัมพันธ์เข้ม เน้นย้ำผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลพุทธบาท หรือใกล้เคียง โปรดช่วยกันสอดส่อง ดูแล ระมัดระวังอัคคีภัย เพลิงไหม้ ไฟป่าที่อาจเกิดขึ้นในช่วงระยะนี้ เพราะเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อน สภาพอากาศ สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปแห้งแล้ง อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย อาจลุกลามและขยายวงกว้าง ก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟป่ายากต่อการควบคุมและสร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน พื้นที่การเกษตร ซึ่งบางครั้งอาจเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือเจตนาทำให้เกิดขึ้นของบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มีความห่วงใยประชาชนในภัยที่เกิดจากไฟ อันก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ จึงได้เตรียมความพร้อมช่วยเหลือไว้ทุกๆด้าน เช่น ตัวเจ้าหน้าที่ การอยู่เวรยาม อุปกรณ์เครื่องมือ รถน้ำดับเพลิง และช่องทางการการขอความช่วยเหลือเมื่อประสบเหตุขณะเดียวกันก็ขอความร่วมมือประชาชนชาวพุทธบาท ทุกหมู่บ้าน รวมถึงในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียง โดยเฉพาะการก่อกองไฟ เผาขยะมูลฝอย เผากิ่งไม้ เศษใบไม้แห้ง เผาตอซังฟาง ควรสร้างแนวกันไฟ หากประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟต้องใช้ความระมัดระวังให้มาก
โดยยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
๑. เมื่อเลิกหุงต้มอาหาร ให้ดับถ่านที่เตาไฟหรือดับวาล์วแก๊สในครัวทุกครั้ง
๒. ใช้สายไฟฟ้า สวิทช์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟ หรือคัทเอาท์ในบ้านให้ถูกต้องตามกำลังไฟฟ้า
๓. เมื่อใช้เครื่องไฟฟ้าทำความร้อน เช่น เตารีด เตาอบ เมื่อเสร็จแล้วควรถอดปลั๊กไฟ
๔. เมื่อจุดธูปเทียนไหว้พระ ไหว้เจ้า จุดไฟเผาหญ้า เผาขยะบริเวณใกล้บ้านเรือน ควรอยู่ดูแลจนกว่าไฟจะดับมอด ระมัดระวังการจุดโคมลอยในเทศกาลต่างๆ และอย่าปล่อยให้เด็กและคนชราอยู่บ้านตามลำพัง เพราะหากเกิดอัคคีภัยอาจเป็นอันตรายทำให้เสียชีวิตได้
๕. ร้านค้าที่ผลิตและสะสมสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิง ควรจัดหาเครื่องดับเพลิงไว้ป้องกันในเบื้องต้น
หากเจ้าของอาคาร โรงงาน บ้านเรือนที่อยู่อาศัย และห้างร้านต่างๆ ไม่ทราบวิธีการใช้เครื่องดับเพลิง สามารถติดต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เจ้าหน้าที่ยินดีให้คำแนะนำการใช้เครื่องดับเพลิง
๖. อย่าสูบบุหรี่ใกล้สารไวไฟ หรือในที่ที่มีป้าย “ห้ามสูบบุหรี่”
๗. การแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทางโทรศัพท์ โปรดพูดช้าๆ โดยแจ้งสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ให้แน่นอนชัดเจน และโปรดแจ้งชื่อ ชื่อสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของผู้แจ้งด้วย
๘. เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ไฟป่า โปรดแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท โทรศัพท์ 056-761559 หรือ 097-0537322 ตลอด 24 ชั่วโมง
อย่างไรก็ตาม ผู้ใดที่ก่อเหตุให้เกิดอัคคีภัย เกิดเพลิงไหม้ ไฟป่า ล้วนมีความผิดตามประมวลกฏหมายอาญา มีโทษทั้งจำทั้งปรับ
#มาตรา_๒๒๐ ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆ แม้เป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท🔥🔥🔥🔥
ข้ามไปยังทูลบาร์