อบต.พุทธบาท จัดกิจกรรมการอบรม”โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการช่วยเหลือเบื้องต้นและการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่”

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท จัดกิจกรรมการอบรมใน “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการช่วยเหลือเบื้องต้นและการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่” ซึ่งเป็นกิจกรรมอบรมทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ รวม 3 วัน ระหว่างวันที่ 29-31 ธันวาคม 2563 ได้รับเกียรติจาก นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี ดร.มานัสเสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการเกิดความรู้ ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน การช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ และการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างถูกต้อง สามารถช่วยเหลือตนเอง และบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล เป็นการพัฒนาศักยภาพในด้านการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ร่วมการอบรม โดยมีทีมแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) จากโรงพยาบาลชนแดน ทีมกู้ชีพกู้ภัย จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.พุทธบาท เป็นทีมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญบรรยายให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ชิดได้อย่างถูกต้องวิธี ตลอดจนลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตหากเกิดกรณีเหตุฉุกเฉิน นางอมรรัตน์ เสนานุช ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า โครงการอบรมนี้นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ที่อาจเกิดขึ้นในครอบครัวหรือชุมชน ก่อนที่จะมีชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเข้าไปถึงและรับตัวผู้ป่วยส่งรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งปัจจุบันประชาชนจำนวนมาก ยังไม่มีความรู้ในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ที่อาจจะช่วยยื้อชีวิตของผู้ที่ประสบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินได้ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท จึงได้จัดโครงการอบรมให้กับข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ เพื่อจะได้นำความรู้ในการช่วยเหลือชีวิตของประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือนำไปถ่ายทอดให้กับประชาชน อาสาสมัคร ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานต่อไป นอกจากนี้ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะมีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัย สามารถนำไปปฏิบัติหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องหรือประสบสถานการณ์จริง ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการช่วยเหลือด้านการปฐมพยาบาลต่อคนในครอบครัว ชุมชนและสังคมได้อย่างปลอดภัยและทันท่วงที ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการฝึกการประเมินผู้บาดเจ็บ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเข้าเฝือก และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ในการอบรมและซักซ้อมแผนการเกิดอุบัติเหตุหมู่อีกด้วย

ข้ามไปยังทูลบาร์