อบต.พุทธบาท จัดกิจกรรมการอบรม “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการช่วยเหลือเบื้องต้นและการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่”

นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมใน”โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการช่วยเหลือเบื้องต้นและการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่” โดยมี ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอบต.พุทธบาท ซึ่งเป็นการดำเนินงานของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดย นางอมรรัตน์ เสนานุช ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการอบรมให้กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ใน “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการช่วยเหลือเบื้องต้นและการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่” เป็นกิจกรรมอบรมทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ รวม ๓ วัน เกิดประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการเกิดความรู้ ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน การช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ และการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างถูกต้อง สามารถช่วยเหลือตนเอง และบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล เป็นการพัฒนาศักยภาพในด้านการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ร่วมการอบรม โดยได้รับเกียรติจาก นางสิริพรรณ  มากแก่น พร้อมทีมแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โรงพยาบาลชนแดน ทีมกู้ชีพกู้ภัย จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.พุทธบาท เป็นทีมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญบรรยายให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ชิดได้อย่างถูกต้องวิธี ตลอดจนลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตหากเกิดกรณีเหตุฉุกเฉิน นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ที่อาจเกิดขึ้นในครอบครัวหรือชุมชน ก่อนที่จะมีชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเข้าไปถึงและรับตัวผู้ป่วยส่งรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งปัจจุบันประชาชนจำนวนมาก ยังไม่มีความรู้ในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ที่อาจจะช่วยยื้อชีวิตของผู้ที่ประสบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินได้ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท จึงได้จัดโครงการอบรมให้กับข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ เพื่อจะได้นำความรู้ในการช่วยเหลือชีวิตของประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือนำไปถ่ายทอดให้กับประชาชน อาสาสมัคร ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานต่อไป

 

ข้ามไปยังทูลบาร์