คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เรื่อง มอบอำนาจของนายอบต.ให้ปลัดอบต.ปฏิบัติราชการแทน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563

ข้ามไปยังทูลบาร์