ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 -16.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปลูกสร้าง ตามกฏหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงปิดประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตพื้นที่ของอบต.พุทธบาท ไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลพุทธบาท สามารถเดินทางมาตรวจเช็ครายการที่ดินของตนเองได้ ตามวันเวลาราชการ ตั้งแต่ 08.30-16.30 น. หากมีข้อสงสัยหรือข้อมูลรายการไม่ถูกต้อง แจ้งแก้ไขรายการและสอบถามรายละเอียดภายใน 15 วัน ณ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.พุทธบาท โทรศัพท์ 056-761559 เจ้าหน้าที่จะได้ทราบข้อมูลและดำเนินการตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์