อบต.พุทธบาท ร่วมซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้เข้าร่วมประชุมกับหลายๆภาคส่วน เช่น โรงพยาบาลชนแดน สถานีตำรวจภูธรชนแดน ทีมกู้ชีพกู้ภัย อาสาสมัคร ฯลฯ ซึ่งเป็นการประชุมเตรียมซักซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ เพื่อป้องกันและรับมือเข้มกับอุบัติเหตุทางถนน โดยเป็นการจำลองเหตุการณ์สมจริง มีผู้บาดเจ็บ มีผู้เสียชีวิต เริ่มซักซ้อมในเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ บริเวณถนนหน้าที่ทำการกำนันตำบลพุทธบาท ใกล้ๆกับอบต.พุทธบาท ซึ่งมีหน่วยงานในแต่ละภาคส่วน เข้าปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหน้าที่ของตน เพื่อเข้าช่วยเหลืออย่างเป็นระบบถูกต้องตามหลักการ อาทิ ปฏิบัติตามแผนทุกขั้นตอน ประกาศใช้แผน ระดมกำลัง ทุกหน่วย ทุกจุด ปฏิบัติตามแผน ทบทวนจุดอ่อน ใช้เวลาซ้อมแผนประมาณ 1 ชั่วโมง สรุปปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อนำไปแก้ไขหากเกิดสถานการณ์จริง ซึ่งการซ้อมแผนก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้ดำเนินการตั้งจุดบริการประชาชน ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม -วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อบริการ ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก เฝ้าระวัง 7 วันอันตรายให้กับประชาชน รวมถึงประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ อีกด้วย

 

ข้ามไปยังทูลบาร์