อบต.พุทธบาท ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันพุธ

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท จัดกิจกรรม“วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ในทุกๆวันพุธ โดยมี ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ Big Cleaning Day ต่างร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในสำนักงาน เพื่อปลูกฝังกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เสริมสร้างความสามัคคี ทำความดีร่วมกัน อาทิ ทำความสะอาดห้องทำงาน ห้องน้ำ เก็บขยะ กิ่งไม้ ทำความสะอาดพื้นถนน ตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้ เป็นการปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม ปลอดภัย และสะอาดเรียบร้อย กิจกรรมดังกล่าว ช่วยให้หน่วยงานมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ส่งเสริมจิตสำนึก และปลูกฝังวินัยให้บุคคลากร นอกจาก กิจกรรม Big Cleaning Day อบต.พุทธบาท ยังจัดกิจกรรมควบคู่ คือ หลักการ 5 ส 3 เก็บ 3 ก ไปพร้อมๆกันอีกด้วย เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางสัญจรผ่านไปมา หรือเข้ามาติดต่อราชการ ประทับใจในความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดขวัญกำลังใจเอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน และการบริการที่ดีให้กับประชาชนต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์