การติดตามและประเมินผลจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง Cost ประจำประงบประมาณ 2563

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563  นายกสมเดช ธรรมมา ให้การตอนรับคณะกรรมการระบบ cost (คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเพื่อป้องกันการทุจริตและความโปร่งใส ประจำประงบประมาณ 2563  จำนวนทั้งสิ้น 3 โครงการ

ข้ามไปยังทูลบาร์