โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด อบต.พุทธบาท เพื่อแก้ปํญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง และประโยชน์ทางการเกษตรกร/ ๒๕๖๓

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นายสมเดช ธรรมมา พร้อมด้วย ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชม “โครงการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด” ในพื้นที่ หมู่ 5 บ้านหนองตาด ตำบลพุทธบาท ซึ่งดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เป็นการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด มีการขุดบ่อน้ำหรือสระน้ำให้ได้ความลึกทะลุผ่านชั้นดินเหนียวถึงชั้นหินอุ้มน้ำ เพื่อให้หินอุ้มน้ำสามารถดูดซับน้ำลงสู่ชั้นใต้ดิน ส่วนขนาดของบ่อจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และลักษณะการใช้ประโยชน์จากบ่อน้ำ ระดับความลึกของการขุดบ่อในแต่ละพื้นที่จะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับสภาพดินและชั้นหิน มีการเจาะสะดือไว้กลางสระน้ำ เจาะให้ทะลุชั้นดินเหนียวถึงชั้นหินอุ้มน้ำที่ต่อเชื่อมกับชั้นน้ำบาดาล  เชื่อว่าประชาชนหรือเกษตรกรในพื้นที่ ก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากน้ำในสระกักเก็บน้ำนี้ได้อย่างเพียงพอ เหมาะกับพื้นที่เกษตรกรรมทั้งภายในตำบลพุทธบาทและพื้นที่ใกล้เคียง ธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด แห่งนี้มีขนาดใหญ่พอที่กักเก็บน้ำและทำให้พื้นที่บริเวณนี้มีความชุ่มชื้นตลอดปี ไม่มีไฟป่า ต้นไม้เขียวขจี น้ำใสสะอาด ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดปี สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วม และภัยแล้ง ให้กับประชาชนได้อย่างแน่นอน ในการออกสำรวจเยี่ยมชมครั้งนี้งานมีความคืบหน้าและประสบความสำเร็จ โดยการทดลองสูบน้ำออกจากสะดือที่มีน้ำซึมออกมาเต็มบ่อ เพื่อดูว่าน้ำจะไม่แห้ง เพราะน้ำจะซึมจากใต้ดินออกมาเรื่อยๆจนเต็มบ่อเช่นเดิม เชื่อมั่่นได้ว่าประชาชนหรือเกษตรกรในพื้นที่ จะสามารถใช้ประโยชน์จากน้ำได้อย่างเพียงพอ เหมาะกับพื้นที่เกษตรกรรม เพราะพบว่ามีการดูดซับน้ำลงใต้ดิน และการไหลเชื่อมกันของสายน้ำใต้ดิน ปริมาณน้ำใต้ดินมีเพิ่มมากขึ้น สามารถที่จะรับมือกับปัญหาภัยแล้ง น้ำไม่แห้งขอด มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ ยังสามารถที่จะ​ส่งเสริมความรู้และประยุกต์ใช้ ระหว่าง “ธนารคารน้ำใต้ดิน” กับ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งทั้ง ๒ รูปแบบ เป็นการทำงานที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ หากประสบความสำเร็จก็จะดำเนินการนำร่องเป็นต้นแบบ ขยายผลออกสู่ชุมชนหรือพื้นที่อื่นๆ เปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวิชาการ เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าชม ศึกษาดูงาน นำองค์ความรู้ กระบวนการ ขั้นตอน ไปปรับใช้ภายในท้องถิ่น ท้องที่ ของตนได้​ต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์