โครงการรณรงค์ควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ลงพื้นที่ดำเนินงานตาม “โครงการรณรงค์ควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563” ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก กลุ่มงานสาธารณสุข รพสต. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (กลุ่มอสม.) พร้อมด้วย ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมลงพื้นที่รณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจ ใส่ทรายอะเบท ทำความสะอาดตามภาชนะที่มีน้ำขัง ฉีดพ่นสารเคมี หมอกควัน บริเวณแหล่งชุมชน วัด โรงเรียน สวนสาธารณะ บ้านเรือนประชาชน และจุดเสี่ยงที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก โดยทีมงานเดินทางลงพื้นที่ หมู่ 12 บ้านโป่งเจ็ดหัว หมู่ 16 บ้านวังมะปราง และเพิ่มเติมที่หมู่ 28 บ้านผาทองใต้ โดยรณรงค์ให้ประชาชนยึดหลักปฏิบัติสำคัญ เช่น 3 ก 3 เก็บ / 5 ส และมาตรการ 5 ป 1 ข เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดของยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออก ไข้ซิกา ไข้ปวดข้อยุงลาย เพราะช่วงหน้าฝนเหมาะสมและเอื้อต่อการเพาะพันธุ์ วางไข่ของลูกน้ำยุงลาย องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ร่วมกับหลายๆภาคส่วน จึงดำเนินโครงการฯ ตามแผนเพื่อออกพื้นที่หมู่บ้าน ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามจุดเสี่ยง ลดอัตราผู้ป่วย ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัด และช่วยกันทำลายแหล่งวางไข่ ยุงลายตัวแก่ หรือเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างสม่ำเสมอ จนไม่สามารถที่จะส่งผลต่อการเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคอื่นที่มียุงลายเป็นพาหะได้

ข้ามไปยังทูลบาร์