โครงการรณรงค์ควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ร่วมกับ กลุ่มงานสาธารณสุขอำเภอชนแดน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ ๒๕๓๐ น้ำลัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่ หมู่ ๓ บ้านน้ำลัด หมู่ ๘ บ้านผาทอง และหมู่ ๒๘ บ้านผาทองใต้  โดยดำเนินงานตาม “โครงการรณรงค์ควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๓” ซึ่งในหน้าฝนของทุกปี มักจะมีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ไข้ซิกา ไข้ปวดข้อยุงลาย โดยมียุงลายเป็นพาหะ นอกจากนี้ หน้าฝน สภาพแวดล้อมจะมีความชื้น มีแหล่งน้ำท่วมขัง เหมาะสมแก่การแพร่พันธุ์ของยุงลายได้ตลอดทั้งปี ส่งผลให้อัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกมีเพิ่มขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท จึงจัดทำโครงการดังกล่าวและแผนในการลงพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน มีการประสานขอความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วน เช่น กลุ่มงานรพสต. ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ตำบลพุทธบาท เพื่อทำงานร่วมกัน ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด ด้วยการฉีดพ่นสารเคมี หมอกควัน กำจัดลูกน้ำยุงลาย ทำลายแหล่งวางไข่ ใส่ทรายอะเบท สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนเห็นความสำคัญ และตระหนักถึงภัยไข้เลือดออก ช่วยลดอัตราผู้ป่วย ร่วมแรงร่วมใจกันยึดหลักปฏิบัติสำคัญ คือ ๕ ป ๑ ข / ๕ ส และ ๓ ก ๓ เก็บ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์