โครงการรณรงค์ควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้จัดทำ “โครงการรณรงค์ควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓” ขึ้น โดยการดำเนินงานของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย กลุ่มงานสาธารณสุข รพสต. กลุ่มอสม. ฯลฯ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ หรือเรียนรู้แนวทางการป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งในปัจจุบันยังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศไทย มักมีการระบาดในช่วงหน้าฝนของทุกปี โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค หากไม่เรียนรู้วิธีป้องกันและควบคุม หากตัวประชาชน บุตรหลาน ผู้สูงอายุ คนในครอบครัวป่วยด้วยไข้เลือดออก ปล่อยไว้อาจเกิดอาการรุนแรงจนทำให้เสียชีวิตได้ แต่ใช่ว่าเราจะพบผู้ป่วยแค่ในช่วงหน้าฝน ฤดูอื่นก็พบผู้ป่วยไข้เลือดออกได้เช่นกัน ทั้งในผู้ใหญ่ และเด็ก เกิดโรคได้ตลอดทั้งปี องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท จึงได้จัดทำ “โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก” เมื่อวันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยการระดมความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการกำจัดลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค รวมทั้งการรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกของแต่หมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนยึดหลักปฎิบัติด้วยมาตรการป้องกัน ๕ ป ๑ ข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เริ่มลงพื้นที่ดำเนินงาน แจกจ่ายทรายอะเบท ฉีดพ่นสารเคมีหมอกควัน บริเวณชุมชน บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย โรงเรียน และวัด ในพื้นที่หมู่ที่ ๒ บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยงาช้าง หมู่ที่ ๒๓ บ้านห้วยงาช้างบน และหมู่ที่ ๒๕ บ้านเนินต้อง ซึ่งอาศัยการร่วมมือจากหลายๆภาคส่วน ช่วยกันรณรงค์ป้องกันลูกน้ำยุงลาย เช่น อบต.พุทธบาท รพสต.พื้นที่ ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทั้งนี้ เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ แก้ปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะไข้เลือดออกระบาด ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างถูกถูกวิธี และเหมาะสมต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/