โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. – ตำบลพุทธบาท) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้จัดกิจกรรมศึกษาและส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร พืชผักสวนครัว โดยเข้าร่วมสนองพระราชดำริ ใน”โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. – ตำบลพุทธบาท) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓” โดยได้รับเกียรติจาก นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ให้คำแนะนำถึงประโยชน์วัตถุประสงค์ เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืช ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสรรพคุณ กระบวนการ ขั้นตอนการปลูก หรือการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งได้มอบให้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ดร.มานัส เสนานุช เป็นผู้ควบคุม ดูแล เชิญชวนข้าราชการ พนักงาน ผู้นำหมู่บ้าน หลายๆภาคส่วน ทำการศึกษาอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ร่วมแรงร่วมใจกันปรับพื้นที่เป็นแปลงปลูกพืช นำพืชสมุนไพร พืชสวนครัว หลากหลายชนิดเพาะปลูก พร้อมช่วนกันดูแล เอาใจใส่ ให้งอกงามเจริญเติบโต ทั้งนี้โครงการดังกล่าว ยังสร้างความสามัคคีในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบลพุทธบาท ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกในการรักษาอนุรักษ์ดูแลพันธุ์ไม้ พันธุ์พืช รักษาไว้ให้สู่รุ่นลูกรุ่นหลาน ได้รู้จักและสืบสานให้คงอยู่ต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์