ประกาศ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประช

ข้ามไปยังทูลบาร์