อบต.พุทธบาท จัดกิจกรรม 5 ส. ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

เมื่อวันพุธ ที่ 15 เมษายน 2563 ดร.มานัส  เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ดำเนินการจัด “กิจกรรม 5 ส. สะสาง  สะอาด  สุขลักษณะ    สร้างนิสัย” โดยมอบให้หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่ทุกๆส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มีส่วนร่วมกิจกรรม คือทุกคนร่วมแรงแรงร่วมใจช่วยกันทำความสะอาด หรือ “Big Cleaning Day” ในทุกๆวันพุธ ทั้งบริเวณภายนอก ภายในอาคารสำนักงาน เช่น ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตัดหญ้า รดน้ำต้นไม้ สนามหญ้า เก็บกวาดเศษขยะ ใบไม้ หญ้าแห้ง ฯลฯ มุ่งเน้นในการปรับปรุงภูมิทัศน์ เคลียจุดต่างๆให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ น่าทำงาน ที่สำคัญเป็นการลดการแพร่ระบาดของ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ยึดหลัก 5 ส. เป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรม เพื่อเอื้ออำนวยให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน มีความปลอดภัย ปลอดโรค เกิดคุณภาพของงาน รู้จักการทำงานเป็นทีม และเสริมสร้างความสามัคคีในหน่วยงานด้วย ซึ่งทุกคนให้ความร่วมมือดีมาก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมโรคติดต่ออันตรายและลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 ที่ประเทศไทยและทั่วโลกประสบอยู่ในปัจจุบันนี้

ข้ามไปยังทูลบาร์