โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด แบบรางระบายน้ำไร้ท่อ (จุดที่ ๓) อบต.พุทธบาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

นายสมเดช  ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท  มอบให้ ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ลงสำรวจพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพุทธบาท หมู่ที่ ๘ บ้านผาทอง ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินการ “โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด (รางระบายน้ำไร้ท่อ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ” ซึ่งเป็นรูปแบบการทำรางระบายน้ำไร้ท่อ ตามหลักการทำของธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด (Ground Water Bank ) เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำขังบริเวณสนาม  พื้นดิน พื้นที่หน้าอาคารในเขตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาทอง ตำบลพุทธบาท และชุมชน อาคารบ้านเรือน หรือที่อยู่อาศัยใกล้เคียง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท กล่าวว่า “หลักการของการทำรางระบายน้ำไร้ท่อ เราก็ทำเหมือนกับธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด ต่างกันตรงแค่ขุดดินให้เป็นราง มีระยะความกว้าง ลึก ใช้เศษวัสดุ ไม้ เศษอิฐปูน กระเบื้อง ก้อนหิน ใส่ลงเรียงตามลำดับการกรองน้ำ เชื่อมั่นว่าทำแล้วต้องได้ผลลัพธิ์เป็นอย่างดี อย่างน้อยๆจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำขัง ฝนตกน้ำก็จะไหลลงรางสะสมน้ำไว้ใต้ดิน” ซึ่งการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด (แบบรางระบายน้ำไร้ท่อ) ถือเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นนโยบายที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ และท้องถิ่นจังหวัด นายพิชิฏฏ์ ชิดไพฑูรย์ มอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้ลงมือทำมาอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการขับเคลื่อน สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนในตำบลพุทธบาท ตลอดจนคณะศึกษาดูงานจากองค์กร หน่วยงานราชการต่างๆ ให้ประโยชน์จากองค์ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำเน่าเสีย น้ำท่วม น้ำขังภายในชุมชน อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มีการสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสม หรือพื้นที่ที่ได้รับปัญหาไว้หลายๆจุด และทยอยเร่งดำเนินการก่อนถึงฤดูฝนที่จะมาถึง เพื่อให้ปัญหาน้ำท่วม น้ำขัง น้ำเสีย ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาทอง หมู่ ๘ ตำบลพุทธบาท และชุมชน หมู่บ้านหมดไป ขณะเดียวกันก็ขยายผลอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชาวตำบลพุทธบาทต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์