โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด แบบรางระบายน้ำไร้ท่อ (จุดที่ ๒) อบต.พุทธบาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายสมเดช  ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้มอบให้ ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ติดตามและดำเนินการต่อกับ “โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด แบบรางระบายน้ำไร้ท่อ” (จุดที่ ๒) จะอยู่บริเวณถนนทางเข้าวัดหนองตาด ชุมชนหมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาด เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำขังซ้ำซาก  ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมฯ กรมการปกครอง อีกทั้งยังเป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ และท้องถิ่นจังหวัด นายพิชิฏฏ์ ชิดไพฑูรย์ ที่มอบให้ท้องถิ่นดำเนินการมาโดยตลอด ทั้งนี้  อบต.พุทธบาท ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกับกิจกรรมการทำบ่อกักเก็บน้ำสะสมไว้ใต้ดิน หรือ ธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด  ส่วนรางระบายน้ำไร้ท่อก็มีหลักการเดียวกับธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด (Ground Water Bank ) ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำขังบริเวณถนน ริมไหล่ทางเดินในเขตชุมชน ที่อยู่อาศัยบ้านเรือนได้ดีมาก เพียงแต่ขุดดินให้เป็นรางยาว มีความกว้าง และลึกพอประมาณ ประกอบด้วยหินใหญ่ เล็กตามขนาด ท่อพีวีซี ผ้ามุ้งกรองตะกอนและขยะ ฯลฯ ซึ่งในกิจกรรมการทำธนาคารน้ำใต้ดิน แบบรางระบายน้ำไร้ท่อ จุดที่ ๒ ครั้งนี้ ดร.มานัส  เสนานุช พร้อมทีมงานธนาคารน้ำใต้ดิน ก็ได้ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการ องค์ความรู้ ขั้นตอนต่างๆ ให้กับประชาชนภายในหมู่บ้าน ชุมชน ได้มองเห็นภาพ เห็นประโยชน์ที่จะได้รับ ขอความร่วมมือให้ทุกๆคนช่วยกัน ร่วมแรงร่วมใจกันเรียนรู้ เพื่อแนะนำ ขยายผลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไป 

ข้ามไปยังทูลบาร์