อบต.พุทธบาท กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.๒๕๖๓

ด้วยสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ก่อให้เกิดเหตุรำคาญเป็นบริเวณกว้าง จนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน  จึงได้ดำเนินการประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ (PM ๒.๕) เพื่อระวังป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากไฟป่า ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำ ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม โดยมีสาเหตุสำคัญประการหนึ่งเกิดจากการเก็บหาของป่า เผาป่า ล่าสัตว์ เผาไร่นาและกำจัดวัชพืช ในที่ดินทำกินของเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ป่าเพื่อเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูกโดยไม่มีการควบคุม  อบต.พุทธบาท จึงได้กำหนดบริเวณพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ และได้ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนหรือผู้ก่อเหตุรำคาญรับทราบแล้ว

ข้ามไปยังทูลบาร์