องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท บริการส่งน้ำอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำเนื่องจากภัยแล้ง ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลพุทธบาท

นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท  มอบให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตรียมความพร้อมในการออกบริการส่งน้ำอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้งและขาดแคลนน้ำใช้ โดยเฉพาะช่วงระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม เพราะช่วงนี้ประชาชนบางหมู่บ้านเริ่มประสบกับภัยแล้งเนื่องจากฝนไม่ตกลงมา เจ้าหน้าที่ พนักงาน จึงนำรถดับเพลิงบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยแล้ง หรือขาดแคลนน้ำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และขอความช่วยเหลือเข้ามา เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นของประชาชน ซึ่ง อบต.พุทธบาทได้มีมาตรการเตรียมความพร้อมไว้ตลอด เพราะทรัพยากรน้ำมีความสำคัญมากต่อการดำรงชีวิตของประชาชน นอกจากการออกแจกจ่ายบริการน้ำอุปโภค-บริโภคแล้ว ขณะเดียวกันอบต.พุทธบาท ยังได้รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่เห็นคุณค่า เห็นความสำคัญ และร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัดอีกด้วย

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/