อบต.พุทธบาท จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตำบลพุทธบาท

วันที่ 23 มีนาคม  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท โดย นายสมเดช  ธรรมมา นายก อบต.พุทธบาท  ร่วมกับ นายเด่นณรงค์  ธรรมมา  นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์ กำนันตำบลพุทธบาท   ดร.มานัส  เสนานุช  ปลัด อบต.พุทธบาท และ นางอมรรัตน์  เสนานุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.พุทธบาท  ได้ดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตำบลพุทธบาท  เพื่อควบคุมและคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  แก่ประชาชนทั่วไปผู้มีสภาวะเสี่ยงและผู้มาติดต่อราชการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 23  มีนาคม 2563  เป็นต้นไป

ข้ามไปยังทูลบาร์