โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นำโดย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางอมรรัตน์ เสนานุช พร้อมด้วย ทีมงานพนักงาน เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ดำเนินการสำรวจสุนัข แมว ที่ลงทะเบียนไว้ พร้อมกับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี) เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงภัย อันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า มีความรับผิดชอบต่อสังคมในการเลี้ยงสุนัขและแมว ต้องนำสัตว์เลี้ยงในความดูแลไปฉีดวัคซีน ควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว และไม่นำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยในที่สาธารณะ นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน สร้างจิตสำนึกในการเลี้ยงสัตว์ มีความรับผิดชอบ ไม่ทอดทิ้งสัตว์ นำไปลงทะเบียนไว้ ฉีดวัคซีนให้ครบทุกตัว ซึ่งจะทำให้สามารถป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปอย่างยั่งยืน

ข้ามไปยังทูลบาร์